• Obchodní podmínky

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro objednání zboží v internetovém obchodě www.knihos.cz,  provozovaném Ondřejem Šitlerem. se sídlem Bystřice, K Líšnu 586, 257 51  IČ: 88635783(dále jen „provozovatel“).

1.2.  Všeobecné obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti provozovatele Ondřeje Šitlera (dále jen „provozovatel“) a kupujícího, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, a to podnikatel nebo spotřebitel (dále společně též zákazník“).    
Kontaktní adresa a centrální provozovna se nachází na adrese K Líšnu 586, 257 51 Bystřice

1.3. Osobou odpovědnou za provoz internetového obchodu je Ondřej Šitler.

1.4. Provozovatele je možné kontaktovat e-mailem: info@knihos.cz, na který bude odpovězeno nejpozději do 2 pracovních dnů, následujících po doručení e-mailové zprávy.

1.5. Telefonicky na tel. č.:  724 221 951 , a to v pracovní dny od 7:00 do 19:00.
Právní vztah založený kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu www.knihos.cz
 mezi Ondřejem Šitlerem a zákazníkem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami pro nákup v tomto internetovém obchodě a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.6. Je-li zákazník spotřebitelem, použijí se na právní vztah založený kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu www.knihos.cz také ustanovení §§ 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Článek II.

CENY A ZBOŽÍ

2.1. Provozovatel internetového obchodu www.knihos.cz (dále jen "provozovatel") není plátcem DPH.

2.2. Ceny jsou uváděny v CZK


Článek III.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

3.1. Kupujícímu bude zboží dodáno za cenu platnou v době objednání.

3.2. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou.

3.3. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

3.4. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

3.5. Pokud zákazník odmítne převzít již zaslané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu náklady přepravy a dodání zboží.

3.6. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému eshopu, zákazník má možnost vytisknout si objednávku.

3.7. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému eshopu.

3.8. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nebude doručena kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu kontaktujte provozovatele.

3.9. Provozovatel si vyhrazuje právo na případné odmítnutí objednávky a to do 3 pracovních dnů od jejího obdržení.

3.10. Věnujte zvýšenou pozornost vyplňování údajů v objednávce, abyste předešli chybám při fakturaci.

3.11. Případné pozdější opravy již vystavené faktury jsou možné (nikoli nárokové), maximálně však do 10. dne následujícího měsíce ode dne vystavení faktury a to po předešlé konzultaci s účetním oddělením.

3.12. V případě nejasností má prodávající, resp. jeho zástupce či jeho zaměstnanec, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených kontaktních údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Článek IV.

ZÁRUKA NA ZBOŽÍ

4.1. Provozovatel poskytuje na předmět koupě kupujícímu, který je spotřebitelem, záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Poskytuje-li výrobce zboží záruku delší než 24 měsíců, platí záruční doba stanovená výrobcem, pokud je jako záruční doba uvedena prodávajícím na internetových stránkách www.knihos.cz.

4.2. Není-li kupující spotřebitelem, poskytuje provozovatel záruku na předmět koupě, pouze v případech a v rozsahu záruky poskytnuté na předmět koupě výrobcem.

4.3. Zárukou za jakost se provozovatel zavazuje, že věc bude po dobu záruky (záruční lhůty) způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. 

4.4. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

4.5. Provozovatel neodpovídá za závady a poškození předmětu koupě způsobené vnější událostí, neodborným zásahem kupujícího nebo třetí osoby nebo užitím nebo údržbou předmětu koupě v rozporu s návodem na použití nebo návodem pro údržbu. Provozovatel také neodpovídá za opotřebení předmětu koupě způsobené obvyklým používáním.

4.6. Provozovatel neodpovídá za vadu/vady

a.         předmětu koupě prodávaného za nižší cenu, pokud byla nižší cena sjednána pro tuto vadu/vady,

b.        spočívající v opotřebení předmětu koupě způsobené jejím obvyklým užíváním,

c.         odpovídající míře používání nebo opotřebení u použitého předmětu koupě, kterou předmět koupě měl při převzetí kupujícím, nebo  

d.        vyplývá-li to z povahy předmětu koupě.

4.7. Při podání reklamace doporučujme předložit daňový doklad k prokázání nákupu reklamovaného zboží.

4.8. Lhůta vrácení peněz při reklamaci činí 14 dnů ode dne vystavení dobropisu. Pokud zákazník zruší objednávku, která byla zaplacena předem na účet, lhůta vrácení peněz činí 14 dnů.

4.9. Jako záruční list slouží nákupní doklad. V případě reklamace nás kontaktujte prostřednictvím emailu info@knihos.cz, případně volejte na 724 221 951. Reklamované zboží nám zasílejte na adresu K Líšnu 586, 25751 Bystřice

4.10. Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Ve svém vlastním zájmu by měl překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky sepsat s řidičem protokol o porušenosti balíku. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele eshopu.

4.11. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

4.15. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článek V.

PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

5.1. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14ti dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

5.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat provozovatele formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však jeho povinností.

5.3. Spotřebitel je oprávněn rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na internetových stránkách provozovatele www.nejlepsinaradi.cz nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení. Vzorový formulář si můžete stáhnout zde. Využije-li spotřebitel této možnosti, obratem mu provozovatel zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

5.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5.5. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, provozovatel vrátí platbu do 14ti dnů ode dne obdržení vráceného zboží nebo odeslání zboží zpět spotřebitelem, pokud spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, a to podle toho, co nastane dříve. 

5.6. Provozovatel vrátí za podmínek dle čl. 5.5 všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízeného prodávajícím).

5.7. Pro vrácení plateb použije provozovatel stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady.

5.8. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašle spotřebitel zpět nebo je předá na adrese Podkrušnohorská 240, 436 03 LITVÍNOV 3. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14ti dnů.

5.9. Pokud zboží nemůže být ze své podstaty vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží.

5.10. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.   

5.11. Práva dle čl. V. má kupující pouze v případě, že je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tato práva nemají kupující, kteří jednají v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti.

Článek VI.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Informace o zákaznících jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

6.2. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá provozovatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm.b) a v § 5 odst. 6 zákona.

6.3. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli eshopu.

6.4. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze.

Článek VII.

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

7.1. Veškeré informace publikované na eshopu www.knihos.cz, jsou chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na eshopu uvedeny, mohou být chráněny právem na ochranu duševního vlastnictví.

7.2. Jakákoli část eshopu www.nejlepsinaradi.cz nesmí být zkopírována elektronickou či mechanickou cestou a zpřístupněna dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv. Výjimku tvoří soubory a texty určené pro tisk.

Článek VIII.

ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE ZA VADY A REKLAMACE

Podmínky odpovědnosti provozovatele za vady zboží / předmětu koupě se řídí Reklamačním řádem umístěným na internetových stránkách provozovatele www.knihos.cz

Článek IX.

UPOZORNĚNÍ

9.1. Provozovatel eshopu si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit či upravit (obrázky, parametry, texty, ceny apod.). Obrázky jsou převzaty od výrobce a mají pouze informativní charakter, provozovatel neručí za jejich správnost.

9.2.  Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Přes veškerou snahu zajistit co nejpřesnější a nejaktuálnější popis a technické parametry produktů nemůžeme garantovat, že uváděná data a údaje odpovídají skutečnosti. Všichni výrobci si vyhrazují právo na změny některých parametrů či vlastností bez předchozího upozornění, potřebujete-li ujištění o určitých parametrech produktu, neváhejte nás kontaktovat. Pozdější reklamace parametrů a vlastností je zbytečnou komplikací pro obě strany a nemůže být akceptována.

9.3. Provozovatel eshopu si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v objednávce, v případě zřejmé chyby či překlepu v ceně. V takovém případě je o tom zákazník informován a jestliže s návrhem nesouhlasí, zakázka bude po domluvě stornována.

9.4. Zároveň provozovatel neručí za technické specifikace a popisy zboží, které mohou být přebírány od dodavatelů, výrobců a mohou obsahovat odchylky.

9.5. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

9.6. Pokud si nebudete přát, aby vám byly informace zasílány, odpovězte na e-mail a v předmětu zprávy uveďte "NEZASÍLAT".

9.7. Pokud odběratel nepřevezme objednané zboží, je povinen uhradit dopravné.

9.8. Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od 1. 3. 2018.

9.9. Bonusy v podobě bankovek lze uplatnit formou slevy, tj. zákazníkovi je uvedený bonus odečten na faktuře, bankovky v žádném případě neodesíláme poštou, ani jiným způsobem.

9.10. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele, v den uzavření kupní smlouvy.
Co jsou soubory cookie a k čemu slouží

Webové stránky využívají k přizpůsobení obsahu webu uživateli soubory cookies. Soubory cookies jsou malé množství dat, které se během návštěvy stránky ukládají ve Vašem prohlížeči. Při opakované návštěvě webu jsou tato data odeslány prohlížečem zpět na web, který je zpracuje. To stránkám umožňuje rozlišovat jednotlivé uživatele bez nutnosti jejich přímé identifikace. Zpříjemňují tak uživateli používání webu bez rizika zneužití osobních údajů.

Používají se např. při:

  • zapamatování přihlašovacích údajů zákazníků, aby je nemuseli zadávat stále znovu
  • nastavení správné funkčnosti webu např. podle informací o nastavení výchozího jazyka prohlížeče, typu zařízení nebo rozlišení obrazovky uživatele
  • zpříjemnění užívání webu např. ukládáním obsahu nákupního košíku po celou dobu návštěvy

Jaké soubory cookies používáme

Z hlediska trvanlivosti lze soubory cookies rozdělit na dva základní typy: session cookies (krátkodobé), které jsou ve Vašem prohlížeči uloženy jen po dobu, kdy je prohlížeč otevřený, a persistent cookies (dlouhodobé), které zůstávají v prohlížeči uloženy i po jeho zavření.

Soubory cookies můžeme rozdělit podle jejich funkce na:

  • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
  • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
  • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Nastavení používání souborů cookies lze provézt v nastavení Vašeho webového prohlížeče. Většina prohlížečů ve výchozím nastavení automaticky využívá a zpracovává soubory cookies. Pomocí Vašeho prohlížeče můžete užívání cookies odmítnout nebo nastavit použití jen některých. Informace o používání cookies a jejich nastavení najdete na stránkách podpory jednotlivých prohlížečů:

Další informace o souborech cookies jsou dostupné například zde.


Politika ochrany osobních údajů

Platné od 25.5.2018

 

Osobní údaje mohou být pro zajištění některých činností zpracovávány také Zpracovateli osobních údajů, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Webové stránky využívají pouze ty Zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky a zavedli vhodná technická a organizační opatření pro zajištění splnění požadavků Nařízení a zajištění ochrany práv subjektu údajů.


Osobní údaje a jejich zpracování prováděné na základě souhlasu

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme tyto osobní údaje (konkrétní rozsah závisí na tom, jaké osobní údaje jste nám předali): Jméno a příjmení, dodací adresu, fakturační adresu, telefon, e-mail, položky objednávky, datum registrace, data objednávek, datum posledního přihlášení. Data na základě Vašeho souhlasu zpracováváme pro účely cílené komunikace s Vámi. Osobní údaje, jejichž zpracování je prováděné na základě souhlasu, zpracováváme pouze po dobu platnosti Vašeho souhlasu.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Plnění smluv vč. poskytnutí služeb není podmíněno souhlasem se zpracováním osobních údajů, které není pro plnění dané smlouvy nutné. Osobní údaje, jejichž zpracování je prováděné na základě plnění smlouvy, zpracováváme po dobu 2 let.


Osobní údaje a jejich zpracování prováděné na základě plnění legislativních požadavků

Pro účely plnění legislativních požadavků zpracováváme tyto osobní údaje (konkrétní rozsah závisí na tom, jaké osobní údaje jste nám sdělili): Jméno a příjmení, dodací adresu, fakturační adresu (vč. IČ a DIČ), číslo účtu, telefon, e-mail, položky objednávky, IP adresu, data objednávek. Data zpracováváme za účelem vedení účetnictví, správy daní. Osobní údaje za účelem plnění legislativních požadavků zpracováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se daňové plnění uskutečnilo.

Informace

V našem eshopu se není nutné předem registrovat, nakoupit můžete i bez registrace.

Bezpečný nákup

Mnohaletá historie.

Doručení do 3 prac. dnů.

100% zboží ihned skladem.

Doprava zdarma při nákupu nad 1000kč.

Knihy z vykoupeného knihkupectví